szkoła
     

PROGRAM AUTORSKI
„POMAGAM”
SZKOLNY WOLONTARIAT EDUKACYJNY

realizowany
w Szkole Podstawowej nr 32 w Chorzowie

w roku szkolnym 2008/2009

Informacje ogólne

Nazwa placówki – Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela

Imię i nazwisko autora programu/osoby odpowiedzialnej za jego realizację – mgr Anna Kozyra, mgr Elżbieta Krawczyk

Nazwa programu – „Pomagam”

Szkolny wolontariat edukacyjny

Jego założenie to pomoc uczniom z rodzin często dysfunkcyjnych, mających trudności w nauce. Obserwujemy w naszej szkole wzrost liczby uczniów mających problemy z nauką, wynikające głównie z zaniedbania ze strony rodziny. Dzieci te często są pełne zahamowań i lęków, które uniemożliwiają im właściwe funkcjonowanie w szkole.

Cele programu:

 1. Pomoc uczniom nieradzącym sobie z nauką;
 2. Pomoc uczniom , którym zagraża ocena niedostateczna na okres;
 3. Zmotywowanie uczniów do nauki;
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności;
 5. Kształcenie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
 6. Wypracowanie metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. stresu związanego z     odpowiedziami ustnymi;
 7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. 
Opis

Adresatami programu są uczniowie klas I – IV naszej szkoły. Są to dzieci z problemami dydaktycznymi, którym towarzyszą zaburzenia emocjonalne, wynikające często z wychowywania się w trudnych środowiskach i rodzinach niewydolnych wychowawczo. Wymagają one intensywnej pracy dydaktycznej   i wychowawczej.
 Uczniowie są wybierani przez wychowawców klas I – IV oraz pedagoga szkolnego. Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 w wyznaczonym wspólnie (dogodnym dla obu stron) 
dniu i o określonej godzinie, przez chętnych wolontariuszy z klas VI. Poprzez realizację programu „Pomagam” pragniemy zachęcić starszych uczniów do takiej działalności, gdyż  w ten sposób mogą pomóc swoim rówieśnikom. Przez to czują się potrzebni i zauważeni, a pomagając innym realizują swoje aspiracje, budują lepsze relacje z kolegami, stwarzają klimat sprzyjający wzajemnemu uczeniu się i zaufaniu.

Etapy programu:

Etap I; Informacja o nas

poinformowanie wychowawców klas 

informacje dla rodziców 

Etap II; Lista chętnych

·        wywiad z wychowawcami klas diagnozujący skalę problemu

·        rozmowy indywidualne i sporządzenie listy uczestników projektu

·    sporządzenie harmonogramu spotkań

Etap III; Działamy

 •         budowanie poprawnych relacji opiekun a podopieczny
 •        rozpoznanie problemu
 •       rozpoczęcie zajęć
 •         konsultacje dla wolontariuszy
 •        monitorowanie postępów 

Etap IV; Podsumowanie i ocena efektów programu

 •  systematyczna kontrola ocen podopiecznych
 • ankieta dla uczniów
 •  wnioski